НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ЗАНАЯТИ И ИЗКУСТВАТА - ОРЕШАК ВЕЛИКДЕНСКИ БАЗАР 14 - 17 АПРИЛ 2023 г.

Сряда, 29 Март 2023 22:29

От 14-ти до 17-ти април 2023г. в с.Орешак ще се проведе Великденски базар на майстори занаятчии.

По време на гостуването си, можете да се любувате на съхранената природа на Троянския край, душевността на местните жители, народното изкуство, занаятите и разбира се на изложбите в Националното изложение. Особен колорит придава ”Улицата на занаятите”, на която ценителите на изкуството намират експонати от чистите извори на една изпратена от вековете традиция. Орешак е жива територия и наследник на народните художествени традиции.

Село Орешак дава възможност за културен туризъм и развлечения. Тук се пази духът на преминалата през вековете традиция и стремеж към съхраняване на народните художествени занаяти, което можете да видите в Ретроспективната изложба ”Традиция с бъдеще”, зала №3 и №4 в НИХЗИ.

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В „УЛИЦА НА ЗАНАЯТИТЕ“ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ЗАНАЯТЧИИ 

Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак,  организира Великденски базар.

Отправяме покана към майстори-занаятчии, да бъдат част от „Улица на занаятите“.

Условие за участие е да представите произведения на български занаяти и изкуства, да притежавате валидно Майсторско свидетелство или диплома, удостоверяваща квалификация в областта на изкуствата или занаятите.

 

„Улица на занаятите“ (за занаяти и изкуства) – пред НИХЗИ-Орешак

 

Дейности:

Срокове:

Време на провеждане:

14-17.04.2023 г.

Заявки за участие се приемат до изчерпване на определените за целта места:

(по имейл или на място с копие на майсторско свидетелство или диплома за квалификация в областта на изкуствата или занаятите)

11.04.2023 г.

Потвърждение от НИХЗИ- Орешак за участието

и разполагането по утвърдена схема на:

12.04.2023 г.

ВАЖНО! Заплащане след получено потвърждение от НИХЗИ-Орешак за разрешено участие и разполагане по утвърдена схема до:

(по банков път или в касата на НИХЗИ- Орешак)

13.04.2023 г.

Настаняване и монтиране на оборудване:

От 8:00 до 10:00 ч. на 14.04. 2023 г.

 

Освобождаване и демонтиране на оборудване:

17.04.2023 г.

след 13:00 ч.

 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:

  1. Отредени места за търговски площи и демонстрационно оборудване:

1.1 Отредените места за занаятчии и творци е пред НИХЗИ-Орешак

            - терени с размер 3 х 3 м. за разполагане на шатри

  1. Критерии за участие в „Улица на занаятите“:

2.1 Участие в Улица на занаятите се допуска за лица, притежаващи Майсторско свидетелство или диплома (удостоверение), удостоверяваща квалификация в областта на изкуствата или занаятите. Копие от документа задължително се прилага към Заявката за участие.

2.2 Разпределянето на терените се извършва от екипа на НИХЗИ-Орешак, на база посочената в заявлението информация за предмет на дейност, възможност за демонстрация на занаяти или художествени изкуства, снимков материал на собствените занаятчийски произведения или произведения на художествените изкуства, опит от предишни участия.

  1. Механизъм за участие в „Улица на занаятите“:

3.1. Заявка за участие по образец се подава с приложено копие от Майсторско свидетелство (или диплома/удостоверение, удостоверяващи квалификация в областта на изкуствата/занаятите) и снимки на демонстрационното оборудване (ако е приложимо), в срок до 11.04.2023 г. на имейл или на място в НИХЗИ-Орешак. Заявката се входира на:          

            Имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на място в сградата на НИХЗИ-Орешак, ул.”Стара планина” №256

ВАЖНО!  Заявки, подадени след 11.04.2023 г., няма да бъдат обработвани.

3.2. Комисия ще разгледа всички заявки за участие и ще потвърди участието на отговарящите на критериите заявители по имейл и/или на посочен от участника телефон. Теренът може да се ползва единствено от заявителя за продажба на заявените занаятчийски и/или художествени изделия и/или демонстрация на заявения занаят или художествено изкуство.

3.3. В срок до 13.04.2023 г. по банков път или на място на каса в НИХЗИ-Орешак се заплаща такса участие, както следва:

            - за терен 3х3 със собствена шатра – 28,80 лв. за ден!

            Банкови данни:       IBAN: BG54 IORT81381000403900

                                                BIC: IORTBGSF

                                                БАНКА: Инвестбанк АД

             

Копие от платежното нареждане да се представи при настаняване на „Улица на занаятите“.

3.4. Шатри, удължители за електричество, маси и столове се подсигуряват от участниците.

3.5. Допустими шатри за разполагане на „Улица на занаятите“ са шатри тип „хармоника“ с размер 3х3 метра.

3.6. Настаняване и монтиране на оборудване се осъществява от 8:00 до 10:00 ч.на 14.04.2023 г.

3.7. Освобождаване на терените и демонтиране на оборудване се осъществява на 17.04.2023 г. след 13:00 ч.

  1. Правила:

4.1. Не се допуска монтирането на шатри с размери, различни от определените 3х3 м.

4.2. Всеки ползвател на терен се съобразява с отреденото му пространство.

4.3. Стоката, маси, стелажи и други предмети, свързани с дейността, се разполагат в рамките на определената площ.

4.4. Майсторите/производителите предлагат за продажба само свои произведения или стоки.

4.5. Комисията, определена със заповед на Управителя, ще извършва редовни проверки по време на базара за уместност на предлаганите от майсторите изделия и естетичен вид на търговските площи.

4.6. В случай на установяване, че участник е подал невярна информация в заявката относно предлаганите изделия, демонстрация или изискуеми документи, ще бъде отстранен от участие.

4.7. Не се допуска ползването на музика в шатрите.

4.8. Не се допуска достъп на превозни средства на мястото отредено за базар, с изключение на часовете за настаняване и напускане на „Улица на занаятите“ съгл. точка 3.6 и 3.7.

4.9. Съгласно българското законодателство всеки участник в „Улица на занаятите“ е длъжен да притежава касов апарат и НИХЗИ-Орешак не носи отговорност за извършени данъчни нарушения от страна на участниците.

4.10. Съгласно българското законодателство всеки участник в „Улица на занаятите“ е длъжен да притежава необходимите разрешителни, изисквани от контролните органи, за упражняване на дейността.

4.11. Всеки ползвател на отреденото му пространство, задължително почиства отпадъците си и ги изхвърля в най-близкия контейнер.

4.12. НИХЗИ-Орешак не подсигурява резервиране на парко-места.

 

ВАЖНО!

4.13. Включването към електрическо захранване и изключването от него се извършва при присъствие на служител на НИХЗИ – Орешак. Удължителите, които се използват трябва да бъдат изправни и обезопасени.

4.14. За осветление не се допускат мощни прожектори, препоръчително е използването на лед осветление.

4.15. Изрично се забранява включването на електроуреди!

4.16. Изрично се забранява преотдаването на нает терен на трети лица !

4.17. След заплащане на таксата по т. 3.3, същата НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВЪЗСТАНОВЕНА при незаемане или напускане на терена !

4.18. Изрично се забранява продажбата на стоки с политическа насоченост, свастики и нацистки символи, с еротичен характер или с порнографско съдържание !

4.19. Не се извършва приемане на заявки и такси за участие извън определените срокове и в дните на провеждане на мероприятието.

4.20. ДОПУСКА СЕ ЗАЯВЯВАНЕ САМО НА ЕДНО МЯСТО с размер 3 х 3 м.

4.21. Отреденото пространство за организиране на базара е с ограничен капацитет.

© 2016 - 2021 НИХЗИ - Орешак. Всички права запазени.