Традиция, иновации, идентичност – ключови елементи на бъдещето

Иван Чакъров представя Националното изложение на международната конференция "Бизнес модели и услуги в подкрепа на бизнеса в сектора на Занаятите", Барселона, 21-22 ноември 2012 г. Иван Чакъров представя Националното изложение на международната конференция "Бизнес модели и услуги в подкрепа на бизнеса в сектора на Занаятите", Барселона, 21-22 ноември 2012 г.

На 21 и 22 ноември 2012 г. в Барселона се проведе международна конференция на тема "Бизнес модели и услуги в подкрепа на бизнеса в сектора на Занаятите".

В конференцията, в която участваха представители на петнадесет държави , сред които Италия, Франция, Испания, Унгария, Латвия, Литва, Ирландия, Финландия и др., взе  участие и управителя на Националното изложение Иван Чакъров. Той предстви  реализираният от Община Троян  проект за реконструкция и модернизация на Националното изложение на занаятите – Орешак „Развитие на туристически атракции в община Троян" по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансиран от Европейски съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Проектът бе на стойност 1 465 108.68 лв., като 219 766.30 лв. са съфинансирани от община Троян.

 

Реализираният в Изложението проект е  една добра практика на местната администрация  в подкрепа на сектора на занаятите, която  превърна Националното изложение в най-голямата туристическа атракция в региона с огромен потенциал за съдаване на туристическа индустрия на Община Троян.

Управителят на изложението Иван Чакъров представи също и общия туристически потенциал на „Дестинация Троян”, както и някои от специфичните направления в  развитието на културния туризъм.

Участниците в конференцията бяха приятно изненадани от факта, че в националното изложение на едно място са показани голямо разнообразие от предмети на народните занаяти, но не само като готов продукт, а и процеса на тяхното създаване. Освен това посетителите могат сами да изработят нещо самобитно и оригинално, което да отнесат със себе си – за спомен от това неповторимо преживяване. Всичко това включва в себе си новата инициатива  на изложението «Живите занаяти», чрез които се цели постигането на осезаема положителна промяна по отношение на важни духовни ценности, свързани с опазване и оживяване на местното културно наследство и традиции. „Живите занаяти” разкриват местния културно-исторически потенциал, чрез създаването на конкретни  продукти, свързани с материалното културно наследството и по-специално с народните художествени занаяти – демонстрации, пленери, изложби, пърформанси, концерти и др. Нашето схващане е, че занаятите  живеят не само, чрез майсторите, които ги практикуват, а и чрез хората, които имат възможност  да се докоснат до тях - осъществявайки по този начин непосредствен контакт с  традицията и  националната си идентичност.

Презентацията на реализираният от Община Троян проект  за реконструкция и модернизация на Националното изложение  на този европейски форум бе за нас едновременно предизвикателство и възможност.

Освен, че показахме един успешен модел за подкрепа на местната власт в сектора на занаятите с участието си в тази международна конференция ние  имахме възможност да се съизмерим с водещите европейски държави, които не само са съхранили своите традиции, но и са ги развили по начин, който да гарантира тяхната икономическа жизнеспособност.

Оценката?

Приятно е, че получихме висока оценка не само за реализирания проект, а и за филасофията за развитие на институцията като цяло. Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата е културна институция, която съчетава в себе си природни, културни и исторически забележителности. Тук авторите имат възможност да организират своите изложби, посетителите да участват в различни уркшопове на характерни за троянския край занаяти – грънчарство, тъкачество, пирография, дърворезба и изваряване на сливова ракия, а желаещите да си закупят сувенир за спомен, могат да го направят в специално организирания за целта базар. Всичко това  превръща Изложението в една геоарт система, предлагаща на своите посетители и гости един качествен и вълнуващ туристически продукт - без аналог в европа. 

Какво научихме?

Обмяня на добри практики между различните страни, за да могат занаятите да излязат от местното ниво и да станат част от глобалното европейско пространство. Чрез съвместни проекти да се подпомагат кокретни субекти и занаяти. Особено важно е да се адаптира методологията и да се изработят единни критерии за различните занаяти в общността. Майстори от различни държави да се кооперират и да излязат заедно на европейския пазар.

Участието на майстори на занаятите в работни групи от архитекти, дизайнери, архeолози и художници е новото предизвикателство пред Националното изложение. Резултатите от дейността на тези групи могат да бъдат популяризирани както чрез конвенционалните средства като изложби, пленери и пърформанси, така също и с помоща на новите технологии и интернет. Презентирайки майсторити и техните произведения ние ще се опитаме да наложим марката Made in Troyan, която да бъде нашият най-добър посланик по света.

Различни са факторите, които влияят на бъдещето развитие на занаятите. Само преди няколко години формулата занаяти-изкуство-идентичност ни даваше усещането и увереността, че всичко в сектора на занаятите е ясно. Днес в силно динамизирания и глобализиран свят, в който живеем, действат нови сили, като креативност и иновации, които в голяма степен определят и посоката на развитие на занаятите. Познатата ни от близкото минало формула занаяти-изкуство-идентичност, може би трябва да бъде заменена от традиция-иновации-идентичност.

«Оригиналността ни води към оригинала». Тези думи на великият Антонио Гауди, казани преди повече от сто години звучат пророчески и назовават точно новите предизвикателства, пред които е изправен сектора на занаятите.

Пазарът е сравнително наситен, но все още има  огромен потенциал за развитие и разрастване поради увеличаващото се търсене на  качествени, ръчно изработени произведения от естествени материали

«Имам идея или нов продукт – искам да ги покажа на всички». Това ще бъде посоката на развитие на изложението. Един  прецизен маркетинг и по-интензирна реклама със сигурност ще доведат до увеличаване на продажбите на предмети на народните художествени занаяти.

Възможността в комплекса да се продават произведения на автори от различни държави създава реални предпоствки за осъществяване, освен на един международен културен обмен, и на икономически интерес за навлизане в един нов пазар от страна на нашите чуждестранни партньори.

Така освен културни измерения от общуването между творци от различните страни, обмен на идеи и  добри практики, може да се постигне и икономически ефект – предлагащ възможността на нашите майстори да излязат на общия европейски пазар със съвместни проекти, които чрез иновативени подходи да пренесат традицията във времето.

© 2016 - 2021 НИХЗИ - Орешак. Всички права запазени.